Vrijetijdseconomie

Noord-Limburg profiteert van een krachtige toerisme- en recreatiesector. De regio beoogt een gezonde toeristisch-recreatieve sector te ontwikkelen en te behouden..

De vrijetijdseconomie is met €870 miljoen bestedingen een belangrijke sociaaleconomische motor voor de regio Noord- Limburg. 10% van de werkgelegenheid en bestedingen in de regio komen voort uit de vrijetijdseconomie. Bovendien behoort de regio met 10% marktaandeel in de Nederlandse bungalowsector, tot koploperregio in de Nederlandse verblijfsrecreatiesector. Wil de regio deze positie behouden dan zal zij samen met vrijetijdsondernemers moeten investeren in de sector.  Daarom heeft zij haar ambities vertaald in een actieprogramma.

Visie
Noord- Limburg is het belangrijkste en meest aantrekkelijke verblijfrecreatiegebied van Limburg voor de ‘short break’ vakantiemarkt met een fijnmazig netwerk van kleine- en grootschalige dagrecreatieve voorzieningen in een straal van 60 autominuten. Daarbij willen we de focus leggen op de familierecreatie, drie generaties die (gezamenlijk) een bezoek brengen aan Noord- Limburg. Deze doelgroep vraagt om een breed aanbod qua dagrecreatieve voorzieningen, wij bieden familiebeleving voor iedere generatie.
In de toeristische regiovisie heeft de regio zichzelf de ambitie gesteld dat zij beter wil presteren dan het nationaal gemiddelde. De regiovisie spreekt de ambitie uit dat invulling van het totale actieprogramma op termijn moet leiden tot een toename van de jaarlijkse bestedingen van € 200 miljoen in 2025 (+24%). Zo komen de bestedingen in 2025 ruim boven de € 1 miljard uit.

Het actieprogramma
Om de visie en doelen te realiseren kiest de regio voor een programma- aanpak en niet voor een verzameling projecten. De aanpak moet de sector inspiratie, enthousiasme en perspectief bieden. We willen ondernemers stimuleren om samen met ons te investeren in de sector. Ondernemers investeren vooral in hun eigen bedrijven, terwijl de overheid optimale randvoorwaarden dient te scheppen. Het programma biedt ruimte om voortschrijdende kennis, inzichten en ervaring in de aanpak te verwerken en om prioriteiten en doelen gedurende de looptijd bij te stellen. De regio wil samen met ondernemers, onderwijs, de provincie en andere relevante stakeholders als een team aan de slag op basis van vijf actielijnen.

  1. Vitale Verblijfsrecreatie: De opgave is om de verblijfsrecreatie sector als geheel te stimuleren om waar nodig te vitaliseren. En daarnaast het verblijfsrecreatieve product te verbinden aan de regionale kwaliteiten.
  2. Vitale dagrecreatie: De opgave is om de regionale concurrentiekracht te vergroten door de attractiewaarde te vergroten met diverse grote- en een scala aan kleinschalige dagattracties. De focus ligt op familierecreatie.

  3. Vrijetijdslandschap: De opgave is om de bestaande omgevingskwaliteiten op sleutelplekken te versterken en om daar de belevingswaarde en het onderscheidende vermogen van de regio te vergroten.

  4. Crossovers:  De opgave is om samen met ondernemers praktisch aan de slag te gaan met kansrijke cross-overs.

  5. Effectieve regiomarketing:  De opgave is effectieve regiomarketing met als doel meer bezoekers en meer bestedingen. Regiomarketing op basis van SMART-doelen en aansluiten bij trends en ontwikkelingen.

Gemeente Gennep, ambtelijke trekkers P. Toonen en L. Potten