POL Uitwerkingen

Een belangrijke ambitie van de Regio is het zijn en blijven van een aantrekkelijke woon- en leefomgeving, met een hoge ruimtelijke kwaliteit en voldoende voorzieningen.

 

December 2014 heeft PS het POL2014 vastgesteld met de opgave om in regionaal verband een aantal thema’s verder uit te werken. Sindsdien werken de acht Noord-Limburgse gemeenten (met de provincie)  intensief samen aan een zestal regionale POL-uitwerkingen onder regie van het Portefeuillehoudersoverleg Ruimtelijke Domein van de regio Venlo (PHO Ruimte). Op verzoek van de provincie is de stand van zaken (peildatum 31 december 2015) van deze visievorming vervat in een 1e set bestuursafspraken.  April jl. hebben de regiogemeenten en provincie de Bestuursafspraken POL-uitwerkingen getekend na een uitgebreide consultatie van de regionale raadswerkgroepen en de afzonderlijke gemeenteraden.

 

  • In het voorjaar van 2016 is de eerste POL-uitwerking, de Regionale Structuurvisie Wonen, vastgesteld in alle acht gemeenteraden. Hierna zijn alle gemeenten aan de slag gegaan met de vertaling daarvan in lokale woonvisies om te komen tot een lokaal herprogrammeringsvoorstel om de overcapaciteit in plannen te reduceren. Als hulpmiddel daarbij is een regionaal afwegingskader ontwikkeld (zowel op ruimtelijke als op volkshuisvestelijke kwaliteit) en een regionaal woningbehoefteonderzoek uitgevoerd.

  • Bij de visievorming voor werklocaties is een knip gemaakt in bedrijventerreinen en kantoren vanwege de verschillen in context, economische positie en toekomstperspectief. Centraal in de visie voor bedrijventerreinen staat een aantal spelregels hoe we als regio om willen gaan met bestaande bedrijventerreinen, herstructurering en nieuwe ontwikkelingen. De visie kantoren omvat spelregels per gebiedstype, waarbij wordt ingezet op een lokale vereveningsverantwoordelijkheid en een reduceren het totale aanbod kantoren.

  • De focus in de visie voor detailhandelven ligt op het terugdringen van leegstand, ondermeer door “voorzienbaarheid te creëren” voor het uit de markt halen van detailhandelsbestemmingen buiten de centrumgebieden.

  • De POL-uitwerking vrijetijdseconomie wordt tegelijkertijd en in samenhang met de Regiovisie Toerisme uitgewerkt aan de hand van 5 programmalijnen: vitale verblijfsrecreatie, vitale dagrecreatie, gebiedsgerichte projecten (het vergroten van de toeristische uitstraling van de regio, kansen rondom het deltaprogramma en natuurontwikkeling), cross-overs (verbindingen met andere sectoren zoals sport, landelijk gebied en de ontwikkelingen op het campusterrein) en regiomarketing ( waaronder een heroriëntatie op de regionale promotie en marketing).

  • Het POL-thema energie heeft een nauwe relatie met het thema duurzaamheid, maar focust zich vooral de ruimtevraag gekoppeld aan de opwek van duurzame energie (zon, wind en geothermie).Met behulp van zogenaamde kansenkaartensessiees wordt momenteel ook het potentieel van de regio in beeld gebracht.

  • De analyse van de trends die zich voordoen in de landbouwsector vormt de basis voor de uit te werken opgaven in de POL-uitwerking  landelijk gebied: ontwikkelruimte landbouw (glastuinbouw, intensieve teelten, agglomeratielandbouw en intensieve veehouderij), mestverwerking en leegstand. In de aanloop naar de bestuurlijke verdiepingssessie (begin 2017) zijn voor deze opgaven discussienotities  voorbereid om de koers te bepalen. Daarbij komt de onderlinge samenhang tussen de landbouwthema’s maar ook met vrijetijdseconomie, energie, water, natuur en landschap aan de orde. Een belangrijke rol daarvoor is weggelegd voor het (regionaal) Ruimtelijke Kwaliteitskader.

 

Het RCO Ruimte is aan zet om de integraliteit te bewaken én de interactie met de andere regionale beleidstrajecten (Delta-opgave en Mobiliteitsplan) te borgen.

 

 

 

 

Gemeente Venlo, ambtelijk trekker J. de Wit